ايميل من کتابهاي گيتار فلامنکو تکنيکهاي گيتار فلامنکو توکه هاي گيتار فلامنکو تاريخچه گيتار فلامنکو اساتيد گيتار فلامنکو گالري عکس خانه  

 

کلمبیاناس از دسته سبکهای اسپانیایی - آمریکایی است .

سبکی است دارای حالتی امیدوارانه که تاثیر موسیقی محلی آمریکای جنوبی را در فلامنکو نشان می دهد .

ریتم آن سنکوپ دار و غالبا یاد آور کننده Rumba می باشد .